Производња

Производња топлотне енергије у котларници „Градске топлане“ у Косјерићу реализује се преко два топловодна котла укупне инсталисане снаге од 8 000 kW, и то:

  • котао 1: МИП-ТИМО, модел 4000GF, инсталисане снаге 4 000 kW, са гасним гориоником модел „Weishaupt“ WM-G30/4-A и
  • котао 2: МИП-ТИМО, модел 4000GF, инсталисане снаге 4 000 kW, са гориоником на комбиновано гориво мазут/природни гас модел „Weishaupt“ RGMS60/2-A.

Котларница топлотном енергијом снабдева три независне топлификационе зоне и то: зона „Запад“, зона „Југ“ и зона „Елкок“.

Котларница користи природни гас, као примарни енергент за производњу топлотне енергије. Алтернативни енергент је мазут са ниским садржајем сумпора, који се складишти у сезонском челичном надземном резервоару запремине 250 m3 са уграђеним заштитним базеном и уграђеним подом и штедном топловодном грејалицом, споља топлотно изолован.