Кориснички центар

Рекламације

Сагласно члану 55. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/2021), Потрошач може да изјави рекламацију продавцу ради остваривања својих права из чланова 51. и 80. овог Закона, као и због погрешно обрачунате цене и других недостатака.

Корисник услуге може да изјави рекламацију усмено, писаним путем, позивом на бесплатан телефон 0800 000 084 или електронским путем слањем e-maila на адресу reklamacije@toplana-kosjeric.rs, као и лично у пословним просторијама Предузећа на адреси: Олге Грбић 5/II, канцеларија број 3.

Рекламације се достављају сваког радног дана у току радног времена, од 07,00-15,00 часова.

Рекламације на рачун за испоручену топлотну енергију достављају се у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна.

Продавац је дужан да прими изјављену рекламацију.

Рок за решавање рекламација може да износи највише 18 дана.

Потрошач је дужан да се изјасни на предлог продавца најкасније у року од 3 дана од дана пријема одговора продавца.

Уколико се  у прописаном року не изјасни, сматраће се да није сагласан са предлогом продавца.

Рок од 15 дана за решавање рекламације прекида се док се потрошач изјасни о предлогу продавца.


Вансудско решавање потрошачких спорова

Сагласно члану 151. Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“, број 88/2021), обавеза ЈКП „Градска топлана“ Косјерић је да учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова.

Поступак пред телом може да покрене потрошач само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор трговцу.

Листу тела за вансудско решавање потрошачких спорова можете пронаћи на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.rs).