Организациона структура

Редни
број
Назив
радног
места
Број
извршилаца
Степен
стручне
спреме
Струка
1.
Директор предузећа
1
VII
Техничка, правна, економска
2.
Административно финансијски радник
1
IV
Економска
3.
Пословођа топлане
1
V/IV
Машинска
4.
Руковалац котлова
5
IV/III
Машинска

Број запослених на неодређено време је 7 (седам) са следећом личном квалификационом структуром: VI степен- 2 извршиоца, V степен-1 извршилац, IV степен-1 извршилац и III степен-3 извршиоца.

Број запослених на одређено време је 1 (један) – директор предузећа (VII степен).
Нема запослених и ангажованих по другом основу.