Надзорни одбор

 
 
Ацо Караклајић
Председник
Професор техничког образовања
Андријана Јоксимовић
Члан
Дипломирани инжењер архитектуре
Славица Никић
Члан
Струковни економиста

Надзорни одбор:

 1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
 3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
 4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
 5. усваја финансијске извештаје;
 6. надзире рад директора;
 7. доноси Статут уз сагласност оснивача;
 8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
 9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
 10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
 11. врши друге послове у складу са законом и статутом.