Директор

Данило Јовић, специјалиста струковни инжењер саобраћаја

Рођен 06. септембра 1991. године у Ужицу. Живи и ради у Косјерићу, ожењен, отац двоје деце.

Образовање: 
ВИСОКО
Висока инжењерска школа струковних студија „Техникум Таурунум“ Београд – Земун:

 • 2012 – 2013 Специјалистичке струковне студије, одсек: саобраћајно инжењерство, смер: безбедност саобраћаја
 • 2009 – 2012 Основне струковне студије, одсек: саобраћајно инжењерство, смер: друмски и градски саобраћај

Радно искуство: 

 • Од 01.2021. г. – Директор ЈКП „Градска топлана“ Косјерић
 • 07.2017. – 12.2020. г. – Кабинет председника општине Косјерић – шеф Кабинета
 • 08.2016. – 07.2017. г. – Општинска управа Косјерић – Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове, Кабинет председника општине
 • 08.2015. – 08.2016. г. – Општинска управа Косјерић – Одељење за урбанизам, инвестиције, изградњу и инспекцијске послове преко програма НСЗ

Остало: 

Положен државни стручни испит, добро познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCad, CorelDraw, Joomla, WordPress), активно знање енглеског језика.

 


Директор јавног предузећа:

 1. представља и заступа јавно предузеће;
 2. организује и руководи процесом рада;
 3. води пословање јавног предузећа;
 4. одговара за законитост рада јавног предузећа;
 5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
 6. предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
 7. предлаже финансијске извештаје;
 8. извршава одлуке Надзорног одбора;
 9. бира извршног директора;
 10. закључује уговор о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
 11. доноси акт о систематизацији;
 12. врши друге послове одређене законом, оснивачком одлуком и Статутом предузећа.