О нама

ЈКП „Градска топлана” Косјерић, је јавно комунално предузеће чији је оснивач Општина Косјерић. Предузеће је основано 2003. године након пpиватизације фирме ДП „Елкок” Косјерић,  под чијом надлежношћу се до тада налазило.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Косјерићa. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких, односно термоенергетских постројења и инсталација.

Из система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић топлотном енергијом се снабдева 256 станова грејане површине 11.800 m2 и пословног простора (47 корисника), односно греје се укупно 28.500 m2 (303 корисника). Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Косјерић је 25%.

Тренутно, предузеће има 9 запослених, од тога са високом стручном спремом 2 запослена, а са вишом и средњом стручном спремом 7 запослених.

Грејање се врши преко једне котларнице која као гориво користи мазут. Укупни инсталисани капацитет котловског постројења у власништву ЈКП „Градска топлана Косјерић“ је 7,5 МW.