О нама

ЈКП „Градска топлана” Косјерић, је јавно комунално предузеће у државној својини. Предузеће је основано 2003. године након пpиватизације фирме ДП „Елкок” Косјерић,  под чијом надлежношћу се до тада налазило.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ксојерића. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких односно термоенергетских постројења и инсталација.

Из система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана Косјерић“ топлотном енергијом се снабдева 256 станова грејане површине 11.800 m2 и пословног простора (47 корисника), тј. греје се укупно 28.500 m2 (303 корисника). Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Косјерић је 25%.

Тренутно предузеће има 8 запослених, од тога са високом стручном спремом 1 запосленог, а са вишом и средњом стручном спремом 7 запослених.

Грејање се врши преко 1 котларнице која као гориво користи мазут. Укупни инсталисани капацитет котловског постројења у власништву ЈКП „Градска топлана Косјерић“ је 7,5 МW.