О нама

ЈКП „Градска топлана” Косјерић, је јавно комунално предузеће чији је оснивач Општина Косјерић. Предузеће је основано 2003. године након пpиватизације фирме ДП „Елкок” Косјерић,  под чијом надлежношћу се до тада налазило.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања градске зоне општине Косјерић.

Из система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић топлотном енергијом се снабдева 274 корисника у зони топлификације „Запад“ у укупној површини од 17.209 m2 то:

  • 231 стамбени објекат укупне грејане површине 10.974 m2 и
  • 43 корисника пословног простора у површини од 6.235 m2.

Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Косјерић је 25%.

Тренутно, предузеће има 9 запослених, од тога са високом стручном спремом 2 запослена, а са вишом и средњом стручном спремом 7 запослених.

Грејање се врши преко једне котларнице која као гориво користи природни гас.
Укупни инсталисани капацитет котловског постројења којим управља ЈКП „Градска топлана Косјерић“ је 8.000 kW.