О нама

ЈКП „Градска топлана” Косјерић, је јавно комунално предузеће чији је оснивач Општина Косјерић. Предузеће је основано 2003. године након пpиватизације фирме ДП „Елкок” Косјерић,  под чијом надлежношћу се до тада налазило.

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Косјерићa. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких, односно термоенергетских постројења и инсталација.

Из система даљинског грејања ЈКП „Градска топлана“ Косјерић топлотном енергијом се снабдева 278 корисника и то: 231 стамбени објекат укупне грејане површине 13.460 m2 и 47 корисника пословног простора, односно греје се укупно 21.679 m2 у зони топлификације „Запад“. Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Косјерић је 25%.

Тренутно, предузеће има 9 запослених, од тога са високом стручном спремом 2 запослена, а са вишом и средњом стручном спремом 7 запослених.

Грејање се врши преко једне котларнице која као гориво користи мазут. Укупни инсталисани капацитет котловског постројења којим управља ЈКП „Градска топлана Косјерић“ је 7500 kW.